Onze erediensten

De erediensten houden wij elke zondag om 09:30 uur en zijn voor de gemeente momenten van ontmoeting. Met elkaar maar bovenal met Jezus Christus, de Heer en Redder. We willen samen gevoed worden door de bijbel en we willen samen Christus ontmoeten door zang en gebed. Aan de ingang staat iemand om u, uit naam van ons allemaal, te begroeten. U ontvangt dan ook de liederenbundels die we in de dienst gebruiken. Ongeveer 15 minuten voordat de dienst begint, zingen we met elkaar enkele liederen. Regelmatig is er aan het begin van de eredienst een gedeelte waarin we God met onze liederen willen eren en aanbidden.

Zangdienst

We willen onze Here van harte eren. Voel u vooral vrij om God te aanbidden zoals uw gemoed u ingeeft. Wij van onze kant nodigen u uit om samen met ons God te loven en te aanbidden.

Dienst van het Woord

Iemand, de predikant of een gastspreker, heeft zich voorbereid op een verkondiging uit Gods woord. Met zo’n preek willen we de bijbel aan elkaar uitleggen. Bovendien spreken we met elkaar over de actualiteiten. Er zijn onnoemelijk veel zorgwekkende maatschappelijk ontwikkelingen en ook zijn er velen die zitten met levensvragen en op zoek zijn naar antwoorden. De overdenking gaat daarop in en de spreker probeert ons zo vanuit de bijbel een antwoord te geven op deze gebeurtenissen en vragen.

Dienst van Gebed

Vaak is er een mogelijkheid tot gebed in de dienst. Enkelen spreken dan hardop uit wat er op hun hart ligt, omdat we geloven dat de Heer naar mensen luistert.

Nazorg

Het is mogelijk dat u tijdens de dienst geraakt bent door de liederen of door de verkondiging en dat u hierover wilt napraten. Daarvoor kunt u in de consistorie terecht bij de voorgan g er of iemand van de kerkenraad. Als u wilt dat er met u gebeden wordt, voel u vrij!!!

Speciale diensten

Regelmatig zijn er bijzondere diensten, zoals:

Themadiensten

Diensten waarin een bepaald thema wordt uitgewerkt en waarop de voorganger zal ingaan.

Avondmaalsdiensten

De Here Jezus vroeg aan Zijn volgelingen om regelmatig een symbolische maaltijd te vieren waarin we aan Zijn lijden, sterven, opstanding en terugkomst denken. Deze maaltijd is voor een ieder toegankelijk die Jezus Christus als Zijn Heer en Verlosser rekent.

Doopdiensten

Regelmatig worden er baby ‘s gedoopt in onze gemeente. Ook zijn er volwassenen die zich laten dopen, door besprenkeling of door onderdompeling.

Opdraagdiensten

Er zijn ook ouders die graag willen dat hun kind later zelf een keuze maakt om gedoopt te worden. Voor hen is er de mogelijkheid om hun kind te laten zegenen in Gods naam en zo het kind aan Hem op te dragen.

Crèche

Onze kinderen, zij zijn de toekomst van onze gemeente! Voor de allerjongste (0 t/m 3 jaar) is er tijdens de dienst crèche die gehouden word in de Kapel. U kunt uw kinderen voordat de dienst begint hier naartoe brengen.

Zondagschool AlKiMoKo

Voor de kinderen van 4 t/m 11 jaar is er zondagsschool. De naam AlKiMoKo staat voor Alle Kinderen Mogen Komen!
Verder zijn er naast de zondagsschool tal van andere activiteiten voor onze kinderen in de gemeente. U kunt denken aan een kinderdienst, waarin zij zelf centraal staan.

Andere activeiten

Gemeente zijn we niet alleen op zondag we hebben ook onze doordeweekse activiteiten.

Bijbelstudies

Er zijn in onze gemeente zgn. huisgroepen waar naast ontmoeting ook de bijbel open gaat. Men bespreekt aan de hand van een bijbelgedeelte de betekenis daarvan voor toen en nu. Naast de huisgroepen kennen we ook een fundamentenkring waar de beginselen van het christelijk geloof aan de orde komen.

Bidstonden

Gebed is een belangrijk onderdeel van het gemeente zijn. Een groep mensen komt éé n keer in de 2 weken op dinsdagavond om 19:30 bij elkaar voor gebed. Ze bidden voor alles voor alles waar de gemeente zich betrokken bij voelt.

Jongerenactiviteiten

De tieners komen 1 keer in de twee weken op een avond bij elkaar. Ze bespreken actuele en christelijke thema’s en er is veel aandacht voor ontspanning.

Er is meer…

Er is een seniorenkring , een vrouwengroep en af en toe wordt er een gezellige gemeentedag georganiseerd. Maandelijks verschijnt ons maandblad De Samenbinder.
Wilt u meer weten? Neem dan gerust contact op met de voorganger.