Om als Vrije Evangelische Gemeente Gouda weer samen te kunnen komen in de kerk en bijgebouwen onder de corona-maatregelen hebben we als kerkenraad dit gebruiksplan opgesteld.

Voor het kerkgebouw:
1. Voor elke samenkomst wordt een coördinator aangesteld die:
 a. controleert of iedereen zich aan de afspraken houdt;
  i. Uiterlijk 5 min. voor aanvang van de dienst melden personen zich bij de coördinator.
  ii. Fietsen op de Turfmarkt.
  iii. Bij verplaatsing binnen de gebouwen wordt een mondkapje gedragen.
  iv. Jassen over de eigen stoel hangen.
  v. Door de voorkant naar binnen, door de achterkant naar buiten en via de poort weer naar de straat.
  vi. Bij binnenkomst kunnen personen de handen reinigen.
  vii. Geen gebruik maken van liedboeken/opwekkingsbundels uit de kerk. Eigen bundels kunnen wel gebruikt worden.
  viii. Toiletgebruik alleen als het echt niet anders kan.
  ix. Na de dienst niet blijven hangen voor de kerk.
 b. het aantal mensen bijhoudt en bij het maximum (per 1 september 2020 ongeveer 38 personen*) afhankelijk van samenstelling; behorend tot één huishouden of niet) de personen niet meer toelaat (ieder geeft zich van tevoren op, zie punt 2). Voor gasten zullen er twee plaatsen vrijgehouden worden.
 c. aanwijzingen geeft over gang van zaken, looproutes, waar mensen kunnen gaan zitten, jas ophangen, ruimte verlaten, reinigen handen etc.
2. Voor elke samenkomst dienen personen zich van tevoren aan te melden bij het secretariaat. Voor de zondagse samenkomst dient dat te gebeuren uiterlijk op de vrijdag voor de zondag dat er een samenkomst gehouden wordt. Het secretariaat houdt het aantal aanmeldingen bij en of dit past binnen de maatregelen zoals omschreven op www.rijksoverheid.nl. Als het maximum is bereikt krijgen de volgende aanmeldingen een plaats in de volgende dienst. Personen die de dienst niet via Zoom kunnen volgen krijgen voorrang. Secretariaat geeft de namen door aan de coördinator.
3. Zingen in de dienst vergroot de kans op verspreiding van het corona-virus en daarom zullen we in de samenkomsten niet zingen. Alternatieven zijn:
 a. gedicht voordragen
 b. liederen mee neuriën (bv. onder begeleiding van het orgel, vooraf opgenomen lied door muziekgroep of via YouTube)
 c. stiltes
 d. (in ‘beurtzang’) de tekst van de liederen voorlezen
De keuze wordt door de voorganger in overleg met de kerkenraad gemaakt.
4. De liedboeken en Opwekkingsmappen uit de kerk zullen niet worden gebruikt, maar alles zal via de beamer worden getoond.
5. Aangezien de muziekgroep niet op 1,5 meter afstand op het podium kan staan kunnen zij de nummers die gespeeld worden in de samenkomst van tevoren opnemen. Deze zullen dan in de samenkomst getoond worden via de beamer.
6. De stoelen worden opgesteld op 1,5 m afstand en de rest wordt weggehaald. Tussen elke rij stoelen wordt een rij weggehaald zodat er 1,5 meter tussenruimte is.
7. Na elke samenkomst worden contactoppervlakken gereinigd (deurklinken, armleuningen, tafels, preekstoel, wc etc.) door de coördinator. De microfoon wordt bij wisseling van sprekers gereinigd (bv. voor mededelingen en gebed OVD en bv. iemand die iets anders te vertellen heeft).
8. De collectezakken blijven hangen bij de uitgang (achterkant). Als mensen daar naar buiten gaan kunnen ze wat in de collectezak doen, maar het liefst willen we dat er digitaal wordt gedoneerd voor de bescherming van onze penningmeesters. De digitale mogelijkheden worden via de mail verstuurd. Bij de 3 collectezakken hangen nummers om aan te geven voor welke collecte die is. De andere zakken worden weggehaald.
9. Het vieren van het avondmaal wordt in aangepaste vorm aangeboden.
10. Het koffiedrinken kan als het weer het toe laat buiten gedaan worden*). Een paar aanwezigen zetten koffie en serveren dit uit. Voorganger wordt gevraagd zelf flesje water mee te nemen.
11. Ruimtes die tijdens de samenkomst niet gebruikt worden sluiten we af.
12. Vooraf en achteraf zal in de consistorie alleen voorganger en ouderling van dienst aanwezig zijn. Bij het tellen van de collectes zal alleen de ouderling van dienst en coördinator/2e kkr aanwezig zijn.
13. De voorganger en ouderling van dienst blijven na de zegen op hun plaats. De voorganger kan de bezoekers die langs hem lopen naar de uitgang van een afstand groeten.
14. Bij de ingang, in de consistorie en de wc’s worden desinfectiemiddelen neergezet.
15. De zondagsschool (4 kinderen en 1 volwassene) kan starten m.i.v. 6 juni 2021.
16. De samenkomsten zullen ook via Zoom aangeboden worden zodat thuisblijvers de dienst live kunnen volgen.
17. De deurdienst, koffieschenkers en diegene die de dienst opneemt zijn door deze maatregelen voorlopig vrijgesteld van hun taak. Zodra we weer van hun diensten gebruik willen maken zullen ze daarvan op de hoogte worden gesteld.
18. Iedereen, maar vooral gemeenteleden die vallen binnen de risicogroep (70+ of met onderliggende kwalen) moet zich ervan bewust zijn dat er een verhoogd risico wordt gelopen wanneer er sprake is van besmetting met het Corona virus. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan de kerkenraad niet instaan voor eventuele gevolgen van het kerkbezoek;
19. We beginnen op 6 juni 2021 met een fysieke dienst en zullen daarna om de week een dienst houden. Dit i.v.m. de vele extra taken die het organiseren met zich meebrengt.

Voor het Visnet:
1. Onderafdelingen en huurders kunnen gebruik maken van het Visnet met toestemming van de kerkenraad.
2. Er is plaats voor maximaal 10 personen in het Visnet, rekening houdend met 1,5 meter afstand en ieder is van een ander huishouden.
3. Personen komen binnen bij de rechterdeur (in de hal) en verlaten de ruimte via de andere deur.
4. In het midden van het Visnet worden de tafels zo neergezet dat er een grote tafel komt waar mensen op 1,5 meter afstand kunnen zitten. De andere tafels en stoelen worden aan de kant geschoven.
5. Er kan weer gebruik gemaakt worden van de keuken. Koffie en thee kan gezet worden. Vanwege de ruimte in de keuken kan daar maar één persoon of meerdere personen uit één huishouden tegelijk aanwezig zijn. Er kan worden gegeten als het eten zelf meegebracht danwel apart verpakt en alle afval meegenomen wordt.
6. WC’s worden na gebruik schoongemaakt.
7. Deurklinken, tafels en andere contactoppervlakken worden voor vertrek gereinigd.
8. Een persoon, de coördinator, controleert of iedereen zich aan de afspraken houdt;
 a. Fietsen op de Turfmarkt.
 b. Bij verplaatsing binnen de gebouwen wordt een mondkapje gedragen.
 c. Jassen over de eigen stoel hangen.
 d. Door de rechterdeur naar binnen, door de linkerdeur naar buiten.
 e. Bij binnenkomst kunnen de handen gereinigd worden.
 h. toiletgebruik alleen als het echt niet anders kan.
 i. na de bijeenkomst niet blijven hangen op het plein of voor de kerk.

Voor de Kapel:
De Kapel blijft vooralsnog gesloten voor gebruik.

Dit gebruiksplan gaat in werking op 6 juni 2021 en blijft van kracht zo lang als door de overheidsinstanties wordt bepaald dat we ons aan de corona-maatregelen dienen te houden. Als de overheidsinstanties de maatregelen wijzigen zullen we dit gebruiksplan voor zover van toepassing aanpassen. Te allen tijde hanteren wij de maatregelen zoals door de overheidsinstanties worden voorgeschreven.

Kerkenraad Vrije Evangelische Gemeente Gouda, 01 juni 2021

*) Opmerking bij kerkgebouw punt 10. Vanaf 6 juni 2021 geldt een maximaal aantal van 30 personen tijdens de kerkdienst.